PTShare - 乐享影视 让小水管也玩得起PT!

 找回密码
 立即注册
115账号特惠巨献 购买得1000金钱奖励
搜索
查看: 224|回复: 43

[蓝光原盘] [V字仇杀队].V...2005.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Sen@PTHome[88.15G]

[复制链接]
 • TA的每日心情
  难过
  1 小时前
 • 签到天数: 445 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2020-11-21 10:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [V字仇杀队].V.for.Vendetta.2005.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Sen@PTHome 88.15G
  $ \4 @: b& L6 _8 J0 |( @8 N5 {- g: j8 q, y2 s: U4 {' Z
  1.原盘来自@BeyondHD
  + M3 N& P: C4 ^4 ~2.特效字幕来自TPKHD@PTHome字幕组0 X5 W+ [5 Z9 `- a
  3.次世代国配来自yifan88@国语视界,授权使用,感谢
  5 E7 M, U% l2 v: I0 \3 a7 x5 U4.BDJ菜单新增按钮,与素材一一对应
  * ?4 {: a" }5 Z7 N2 _7 Z5.测试通过 PowerDVD20,PotPlayer

  % f! ~0 S; G# }; r* w; d7 @  q
  6 }  K  F' s7 l* y' q6 p; \7 V' ^' O( P$ i- T9 z

  3 A8 b5 t7 B1 y( G  A◎译 名 V字仇杀队 / V字仇杀令 / V字别动队 / V怪客(台) / V煞(港) / 复仇者V
  - A% }" F$ a  Z+ x. E) x  m◎片 名 V for Vendetta: S# n4 C3 k, @8 J) g& g" B
  ◎年 代 2005
  ' x  g6 L$ F0 _# ]◎产 地 美国 / 英国 / 德国1 J9 K0 R; g* O9 `; m" \
  ◎类 别 剧情 / 动作 / 科幻 / 惊悚
  2 C: j" p9 u) R7 s◎语 言 英语
  ) I% i3 l, N- S# A' j◎上映日期 2005-12-11(BNAT电影节) / 2006-03-17(美国)" F' A4 s( \# D* I
  ◎IMDb评分  8.2/10 from 1017125 users' f" a9 {, A3 v+ \
  ◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0434409
  . B& e$ E9 O& Y3 {4 ]+ \◎豆瓣评分 8.9/10 from 762976 users+ s3 N. s9 Z* |- y
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1309046/! f. U3 Z  J) F3 I+ A
  ◎片 长 132分钟$ \0 L  n/ q3 v# p* R' \3 S
  ◎导 演 詹姆斯·麦克特格 James McTeigue+ e0 n2 c% S, D3 S  ?2 w( E
  ◎编 剧 安迪·沃卓斯基 Andy Wachowski / 拉里·沃卓斯基 Lana Wachowski
  . M& ?/ D" Q' w* q2 S◎主 演 娜塔莉·波特曼 Natalie Portman1 y3 x( Z0 J$ p4 _7 g+ U
     雨果·维文 Hugo Weaving! B2 @) A" p0 f/ @5 t
     斯蒂芬·瑞 Stephen Rea
  3 Z* ^/ G. q5 a1 k  p+ n   斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry5 q  L. H- F' _% j4 W; E( w
     约翰·赫特 John Hurt" B, c& k5 L5 @. x4 I" m
     蒂姆·皮戈特-史密斯 Tim Pigott-Smith
  - p. f+ I3 b8 O6 m   鲁珀特·格雷夫斯 Rupert Graves
  % l( y! \2 |$ ~0 m$ O& K   罗杰·阿拉姆 Roger Allam
  ; J1 f2 x/ ]9 ?  A2 O& {/ p) `   本·迈尔斯 Ben Miles
  & A9 G( W( e$ r. z& I# Y; Y- ^   西妮德·库萨克 Sinéad Cusack9 W) T& }2 H0 N  X% ^  v
     娜塔莎·怀特曼 Natasha Wightman8 ~# I5 ]4 o0 s! u- x
     约翰·斯坦丁 John Standing- @* f, {: L: s9 D/ `- v( k# g
     埃迪·马森 Eddie Marsan8 [5 N& v* C9 ^* e- J' y8 o
     克里夫·阿什伯恩 Clive Ashborn: g  f8 t" F% b. k
     Emma Field-Rayner2 y) v. B  E9 {
     伊安·布尔费尔德 Ian Burfield
  2 u. e' S( S% `6 w- I6 I8 w   Mark Phoenix/ A' N, l& s, [2 {  X( J3 Z  Q( b8 ^
     Alister Mazzotti6 {- d9 e) Z* P$ t* s- t
     比莉·库克 Billie Cook
  & _8 b& e2 `9 C7 k$ ?9 u  w4 s   盖伊·亨利 Guy Henry) x) A. O3 e) @3 q
     科斯马·肖 Cosima Shaw; T$ j4 A/ A9 y& s
     Megan Gay2 T, c# A, e0 C2 h* f0 w3 c
     Roderic Culver. r, {* h* B. ?
     Tara Hacking5 _3 W6 O% c, ]/ \( k: I8 `
     Andy Rashleigh
  ( Q7 G: K# ?0 s" l: n+ P. h   查德·史塔赫斯基 Chad Stahelski
  ) a7 f. O# }1 d0 O1 m( k   布拉德利·斯蒂夫·福特 Bradley Steve Ford
  2 y) l. r$ i$ E; N$ a; T! y0 v6 x   Madeleine Rakic-Platt
  2 k& l& M$ X& p7 u4 M   塞丽娜·贾尔斯 Selina Giles! z& f: a) @# M
     卡斯腾·海斯 Carsten Hayes2 z! ]1 W" S. P4 M
     伊莫琴·普茨 Imogen Poots
  5 b# W; j$ {: V$ f( H$ g' H   劳拉·格林伍德 Laura Greenwood5 S0 u, N& ^5 Y& R+ E* W: m4 ^5 N/ h
     Kyra Meyer
  : y; J+ k+ g& B, O   玛丽·萧克莱  Mary Stockley
  " P8 o  ]7 x% I   理查德·莱恩 Richard Laing
  ) w) Z" x! k" Z6 W9 H   Michael Simkins9 H4 M% r' u! H
  2 ^' Z$ K4 u, l1 L( r4 Y

  ' d" E5 k' y/ u+ b: J2 X◎简 介  * L4 W% k3 `7 d( [! b2 r5 k

  4 o/ ~% c3 g9 q( x5 ?& Y 未来的英国社会处于极权统治的高压下,不能容许同性恋者、异教徒等社会角色的存在,人民在黑暗政权下苟延残喘。* y+ p; Q6 {* P3 X2 ?$ a
       这晚,年轻女子艾薇(娜塔丽·波特曼 Natalie Portman饰)身陷险境,幸得V(雨果·维文 Hugo Weaving饰)相助。V是一个永远带着面具的神秘男子,拥有高智商和超凡战斗力。V继承了前革命英雄的使命,为了推翻荒唐极权的统治阶层,他成立了神秘的地下组织,摧毁了伦敦的标志性建筑,点燃了反政府的熊熊烈火。+ @- p0 K4 Y, e5 N2 X9 ^
       艾薇和V深入接触,不仅得知了V的神秘使命,还渐渐发现原来自己的身世,注定了自己和V是同一条阵线的人。, K( w* j9 Q7 v/ q; ^9 n9 T

  1 ]% F* z- t4 F; m$ A
  1. DISC INFO:3 h0 b9 z5 D( J) m: \* S
  2. Disc Title:     V.for.Vendetta.2005.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-Sen@PTHome
   ) m0 U  {9 g" z$ q! G) h/ j
  3. Disc Size:      94,642,291,546 bytes+ T% c2 Y" l( c+ a5 I
  4. Protection:     AACS21 D- c; {. p6 _: _0 U
  5. Extras:         Ultra HD, BD-Java6 X+ ^. r/ a6 ?3 ^! a. \
  6. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.0.6)
   " g6 v; G9 [9 e% G8 L$ l4 ?
  7. PLAYLIST REPORT:6 [4 x5 t$ f0 M- Q4 @2 U
  8. Name:                   00800.MPLS  $ ]# d) T5 u- P( g* M& @: P6 U. u9 l
  9. Length:                 2:12:33.570 (h:m:s.ms); B- y4 m! Z5 P7 p1 y* S  C
  10. Size:                   84,425,287,680 bytes* K/ a# E" U. q$ {) J; l& S! d
  11. Total Bitrate:          84.92 Mbps. ]# E3 f7 ?! ?
  12. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
   + X: n3 ]. V0 T0 ]6 H& O
  13. VIDEO:
   $ q' X$ }: k6 p
  14. Codec                   Bitrate             Description     # s4 v1 c+ W) v) K. i: S& B
  15. -----                   -------             -----------     
   6 K; l% n$ f0 S1 R) u8 E
  16. MPEG-H HEVC Video       65644 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / HDR10 / BT.2020
   5 m7 n) J! Z* G6 g( P/ G
  17. AUDIO:
   , {! @7 U4 t) Y
  18. Codec                           Language        Bitrate         Description     3 }5 Y1 X  z' L
  19. -----                           --------        -------         -----------     ! q# @/ }1 L, N: [  d
  20. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3612 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3164 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)
   $ }! i7 m% M: c' f
  21. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
   ( G% n7 d6 y& l7 |+ t9 ]) J- X
  22. DTS-HD Master Audio             Chinese         5266 kbps       7.1 / 48 kHz / 5266 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)  央视国配  
   - P- l- ]( ~- c3 h
  23. Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps" V5 D5 C. Z- C5 _
  24. Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   - B1 M: Y6 g2 ?* D4 }; N+ B1 D) G
  25. Dolby Digital Audio             German          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   : s# q, w$ P8 t& Y2 H' x1 _! f
  26. Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   . G" o. k( U' D4 |* X
  27. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   ! g( E. M1 q/ \- V1 t9 C9 [
  28. Dolby Digital Audio             Spanish         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
   ! z0 u7 y$ Y; F' l1 @4 k" E0 |
  29. Dolby Digital Audio             Czech           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps8 l7 p) ?% @4 R, J+ T% y
  30. Dolby Digital Audio             Polish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   ( t$ N( d. ?5 ]6 C
  31. Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   " I3 v( {- Z4 w
  32. * Dolby Digital Audio           Japanese        448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
   / }9 I, e2 a" l; g
  33. SUBTITLES:
   4 k- g5 C* o8 z" ~
  34. Codec                           Language        Bitrate         Description     
   * k' Z9 |5 B' I5 ~9 i$ ^" f# k
  35. -----                           --------        -------         -----------     " V" y$ x+ _" {1 \/ s  r; I
  36. Presentation Graphics           English         40.789 kbps                     $ K$ F  e6 p) j* Q' ]) f
  37. Presentation Graphics           French          30.683 kbps                     
     U! e. _' M7 R; \
  38. Presentation Graphics           German          44.479 kbps                     
   : s* n* J$ ?3 p  l/ y
  39. Presentation Graphics           Italian         42.061 kbps                     , [$ y2 s% r& }6 s1 D: e
  40. Presentation Graphics           Spanish         39.948 kbps                     
   ; f9 N# }1 f% ?  N; H. \
  41. Presentation Graphics           Dutch           31.332 kbps                     
   3 t- E' Y2 R: j
  42. Presentation Graphics           Chinese         88.545 kbps    简英双语特效                 
   , l! d7 y( p) C( ^6 {3 _9 h. J
  43. Presentation Graphics           Chinese         90.72 kbps      繁英双语特效               
   5 `' e5 ~0 n% T
  44. Presentation Graphics           Chinese         63.022 kbps    国配简中特效                 
   * q/ Y% X' w! o4 ?
  45. Presentation Graphics           Chinese         65.29 kbps      国配繁中特效                : ^% k$ B( h! j. X
  46. Presentation Graphics           Chinese         30.739 kbps    简体中文                 
   ) z* I7 b3 K) u0 S2 ^
  47. Presentation Graphics           Chinese         29.822 kbps    原盘繁体中文          . H. \+ @  J7 S$ z8 C) Y$ q
  48. Presentation Graphics           Chinese         29.662 kbps    原盘粤语                     ( d% `% @1 r$ Z0 P: m2 @! z
  49. Presentation Graphics           Korean          24.03 kbps                     
   2 t- f) e; X( o
  50. Presentation Graphics           Spanish         36.075 kbps                     
   7 \& k) V$ I4 T: y" o/ c
  51. Presentation Graphics           Arabic          22.067 kbps                     / p2 y* n& K0 ?! t# g
  52. Presentation Graphics           Czech           33.817 kbps                     
   ( Z) P# i9 `- m4 [# |
  53. Presentation Graphics           Danish          29.671 kbps                     % U9 M7 {0 [  ^/ K& s1 R) O2 H4 O
  54. Presentation Graphics           Finnish         31.382 kbps                       J0 ~0 }) _4 `0 ]' i
  55. Presentation Graphics           Norwegian       36.41 kbps                     
   ' H6 V' z: [1 O& K" ^' _
  56. Presentation Graphics           Polish          34.1 kbps                       5 D' V* p4 m+ e  u. _
  57. Presentation Graphics           Romanian        34.69 kbps                     
   ! [0 c# Y( v6 o, }% |1 d
  58. Presentation Graphics           Swedish         32.347 kbps                     3 }/ L1 \4 J4 X: _2 n& x' f
  59. Presentation Graphics           Thai            36.745 kbps                     
   : q/ s: m$ x+ D8 h& H& l3 |& I7 \% F
  60. Presentation Graphics           French          0.117 kbps                     
   - i- l' n, w( S/ [/ |% k; s
  61. Presentation Graphics           German          0.218 kbps                      8 ]* f) \/ G  W
  62. Presentation Graphics           Italian         0.295 kbps                      + S! w# f3 f  }. L6 W$ \5 z+ }. S
  63. Presentation Graphics           Spanish         0.478 kbps                      - ]! Z5 o& ]& W% N) u) I: R
  64. Presentation Graphics           Spanish         0.303 kbps                      ; f0 y& g/ H; x2 D& h; m
  65. * Presentation Graphics         Japanese        28.485 kbps                     . _, v* M7 Y1 d2 w/ O2 m/ f1 M
  66. * Presentation Graphics         Japanese        0.264 kbps                           
  复制代码

  / A5 f5 l* q$ A: q1 ^
  ) }  g. H. u1 ]2 l/ K' Y  @$ o* ]" |4 q" W7 p) P
  1 N- c' ~0 p6 a7 s

  ! ?6 Q# `+ w6 U; K/ z+ I. U5 h+ j2 n$ o0 I. Y; w( y
  ) }* J7 s9 p# c! }3 `6 }9 f
  电驴链接
  $ }8 C" Z0 c/ e7 E" [. {* w
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  本帖子中包含更多资源

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x
 • TA的每日心情
  慵懒
  昨天 20:09
 • 签到天数: 418 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2020-11-21 11:15:49 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享精彩电影
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情

  昨天 10:49
 • 签到天数: 455 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2020-11-21 11:16:42 | 显示全部楼层

  % |6 V+ f) J8 E# P. T7 ?/ c感谢楼主分享精彩电影
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  奋斗
  昨天 22:34
 • 签到天数: 431 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2020-11-21 12:33:44 | 显示全部楼层
  这个电影真是经典之作!!
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  奋斗
  3 天前
 • 签到天数: 140 天

  [LV.7]常住居民III

  发表于 2020-11-21 12:46:00 | 显示全部楼层
  - A1 h2 o2 s: d+ W
  感谢楼主分享精彩电影
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  奋斗
  3 天前
 • 签到天数: 140 天

  [LV.7]常住居民III

  发表于 2020-11-21 12:47:19 | 显示全部楼层
  ) j. |! N0 l* p
  感谢楼主分享精彩电影
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  奋斗
  昨天 11:20
 • 签到天数: 333 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2020-11-21 12:49:06 | 显示全部楼层
  ( b* z6 U* W, _2 a5 [

    G& i% t- N; |# {1 z9 g2 i感谢楼主分享精彩电影
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情

  昨天 07:29
 • 签到天数: 371 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2020-11-21 13:16:43 | 显示全部楼层
  感谢分享经典影片
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  无聊
  昨天 10:54
 • 签到天数: 236 天

  [LV.7]常住居民III

  发表于 2020-11-21 13:49:48 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  昨天 00:36
 • 签到天数: 243 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2020-11-21 15:58:57 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  Archiver|手机版|小黑屋|PTShare

  GMT+8, 2020-12-6 01:38 , Processed in 0.091456 second(s), 22 queries .

  Powered by Discuz! X3.4 Licensed

  © 2001-2017 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表